1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje http://www.e-autoservisams.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono nr., ir elektroninio pašto adresą.
2.2 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas.

3.1 Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4. Pirkėjo teisės.

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pagal puslapyje pateikta prekių sąrašą, kainas ir nustatytą tvarką.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
4.2.1 Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
4.3 Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti prekių kiekį ar pekes į kitas, esančias elektroninėje parduotuvėje autoservisams.lt,  Pardavėjo tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
4.4 Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.5 Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu: bt.pardavimai@gmail.com, autoservisams@gmail.com

5. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė.

5.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
5.3 Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
5.4 Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.5 Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis e-parduotuve.
5.6 Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
5.7 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, be prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
5.8 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. 
5.9  Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas gali būti anuliuotas be įspėjimo.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos.

6.1 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pardavėjo bankas nepatvirtina pinigų gavimo fakto iš Pirkėjo per 3 (tris) darbo dienas.
6.4 Pardavėjas neatsako už tai, jei internetiniame tinklapyje pavaizduotos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realių prekių dydžio, formų ir spalvų.
6.5 Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

7. Prekių pristatymas ir garantinės sąlygos.

7.1 Prekes Pirkėjui pristatomos, kurjeriais (DPD, SCHENKER, RABEN) Pirkėjo sąskaita.
7.2 Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos bei pristatymo vietos, todėl galutinė pristatymo kaina bus nurodyta tik suformavus užsakymą.
7.3 Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Prekių nuosavybė pereina Pirkėjui tik po pilno atsiskaitymo už jas Pardavėjui.
7.4 Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nenurodo, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
7.5 Pirkėjas patvirtindamas užsakymą sutinka su pristatymo laikotarpiu, kuris negali viršyti 14 kalendorinių dienų (išskyrus atvejus kai el. parduotuvės www.autoservisams.lt tiekėjai negali pateikti prekių per anksčiau nurodytą laiką).

8. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

8.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
8.2 Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje http://www.autoservisams.lt.
8.3 Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
8.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
8.5 Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.

9. Ginčų nagrinėjimas elektroninėje erdvėje.

9.1 Pretenzijas prašome siūsti el. paštu: autoservisams@gmail.com, pretenzijoje būtina nurodyti savo kontaktinius duomenis, kuo plačiau aprašyti reklamacijos priežastį, pateikti prekės įsigyjimo dokumentus. Elektroninė prekybos svetainė autoservisams.lt atsakymą į pretenziją įsipareigoja pateikti ne mažiau kai per 14 d.d.   
9.2 Nepavykus susitarti su pardavėju galite pateikti skundą šioje svetainėje:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=LT

9.3 Vartotojas skundą dėl įsigytos nekokybiškos prekės ar paslaugos gali pateikti savo gimtąja kalba, visas susirašinėjimas taip pat vyks gimtąja kalba.
9.4 Vartotojo skundą nagrinėja tos šalies, kurios įmone skundžiasi vartotojas, institucijos. Lietuvoje vartotojų skundus gali nagrinėti 5 institucijos (Lietuvos bankas, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba).